Tuesday, February 5, 2008

Đái Thúc Luân: Trừ dạ túc Thạch đầu dịch

除夜宿石頭驛

旅館誰相問
寒燈獨可親
一年將盡夜
萬里未歸人
寥落悲前事
支離笑此身
愁顏與衰鬢
明日又逢春
戴叔倫


Trừ dạ túc Thạch đầu dịch

Lữ quán thùy tương vấn
Hàn đăng độc khả thân
Nhất niên tương tận dạ
Vạn lý vị qui nhân
Liêu lạc bi tiền sự
Chi ly tiếu thử thân
Sầu nhan dữ suy mấn
Minh nhật hựu phùng xuân

Đái Thúc Luân

Đêm cuối năm nghỉ tại nhà trạm Thạch đầu

Quán trọ ai thăm hỏi
Bạn thân đèn lạnh thôi
Cuối năm đêm sắp hết
Ngàn dặm người chưa rời
Việc cũ buồn hiu quạnh
Thân lưu lạc ngượng cười
Mặt sầu thưa tóc cỗi
Mai lại gặp xuân rồi

(Đông A dịch)

No comments:

Post a Comment