Sunday, February 3, 2008

Đỗ Mục: Lữ túc

旅宿

旅館無良伴
凝情自悄然
寒燈思舊事
斷雁警愁眠
遠夢歸侵曉
家書到隔年
滄江好煙月
門繫釣魚船

杜牧

Lữ túc

Lữ quán vô lương bạn
Ngưng tình tự tiễu nhiên
Hàn đăng tư cựu sự
Đoạn nhạn cảnh sầu miên
Viễn mộng qui xâm hiểu
Gia thư đáo cách niên
Thương giang hảo yên nguyệt
Môn hệ điếu ngư thuyền

Đỗ Mục

Nghỉ đêm nơi quán trọ

Quán trọ không bầu bạn
Tình buồn tự chất sâu
Đèn tàn hoài chuyện cũ
Tiếng nhạn chen mơ sầu
Viễn mộng về vương sớm
Thư nhà nhận đã lâu
Sông xanh trăng khói tỏa
Ngoài cửa buộc thuyền câu

(Đông A dịch)

No comments:

Post a Comment