Thursday, July 19, 2007

Phong lai quân tương ức

Đây là bài thơ trong bộ phim Hoàng cung của Hàn Quốc. Bài thơ này ghi trên bức tranh Quân tương ức. Một bài thơ thuộc loại "chúc cẩm hồi văn". Ghi lại.

Ức quân vô sở tặng
Tặng thứ nhất phiến trúc
Trúc gian sinh thanh phong
Phong lai quân tương ức

Nhớ người không biết tặng gì. Tặng một chiếc quạt trúc. Quạt trúc sinh ra gió mát. Gió tới cùng nhớ nhau. Bài thơ này cũng bình thường. Nhưng mỗi khi nghe thấy có bài thơ đọc bằng chữ Hán tôi lại cảm thấy có cảm giác rất lạ.

No comments:

Post a Comment